Likvidácia azbestových krytín

Azbest je spoločný názov pre označenie súboru anorganických látok skupiny 6 jemne vláknitých silikátových zlúčenín. Jeho fyzikálna štruktúra je tvorená pevnými, nehorľavými mikrovláknami, odolnými voči pôsobeniu zásad aj kyselín, s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. To ho v minulosti predurčovalo k širokému využitiu v segmente stavebníctva, kde bol hojne využívaný ako prísada do stavebných materiálov pre vyhotovenie termoizolačných panelov, prekladov, stropníc a podhľadov, ako bezpečnostný protipožiarny prvok pri izoláciách, fasádnych obkladoch v exteriéri aj interiéri, v rozvodoch elektroinštalácie, potrubiach, vzduchotechnike a najmä v kombinácii s cementom na výrobu azbestocementových strešných krytín (najviac rozšírené sú šablóny Eternit).

Práve fyzikálne vlastnosti mikrovlákien azbestu, ich pevnosť a odolnosť, spojená s ich tvarom ihlice, predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie. Aj keď stavebný materiál s obsahom azbestu sám osebe nepredstavuje zásadné nebezpečenstvo, ku riziku dochádza pri degradácii materiálov, spôsobenej poveternostnými vplyvmi a časovou expozíciou a tiež pri neodbornej manipulácii, likvidácii a uskladnení. To môže vyvolať uvoľnenie mikrovlákien z pôvodnej štruktúry do okolitého prostredia a vystavenie osôb ich negatívnemu pôsobeniu na zdravotný stav. Mikrovlákna azbestu sú jedným z najčastejších pôvodcov karcinómu pľúc. Ich vdýchnutie môže taktiež spôsobiť fibrózu pľúc – azbestózu, či patologické zmeny pohrudnice a pobrušnice.

Naša spoločnosť je vlastníkom „oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb“, taktiež „osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi“. 

V spojení s dlhoročnými praktickými skúsenosťami našich zamestnancov v oblasti zaobchádzania so stavebnými materiálmi obsahujúcimi azbest, Vám vieme garantovať plne legálnu, profesionálnu demontáž, odvoz a likvidáciu týchto stavebných materiálov.

Likvidácia azbestu zahŕňa

  • vypracovanie potrebnej dokumentácie pre RUVZ k vydaniu povolenia na demontáž
  • správne poplatky
  • vytvorenie kontrolného pásma
  • stabilizácia azbestových materiálov – penetračný náter
  • demontáž a likvidácia azbestových materiálov odborne vyškolených personálom
  • zabalenie do hermeticky uzavretých PE vriec s nápisom NEBEZPECNY ODPAD
  • dekontácia prostredia
  • preprava zabaleného azbestového odpadu na skládku nebezpečného odpadu šoférmi s platným osvedčením ADR
  • odovzdanie dokumentácie po úhrade faktúry