Likvidácia azbestových krytín

Likvidacia azbestu

Azbest je spoločný názov pre označenie súboru anorganických látok skupiny 6 jemne

vláknitých silikátových zlúčenín. Jeho fyzikálna štruktúra je tvorená pevnými, nehorľavými

mikrovláknami, odolnými voči pôsobeniu zásad aj kyselín, s dobrými tepelnoizolačnými

vlastnosťami. To ho v minulosti predurčovalo k širokému využitiu v segmente stavebníctva,

kde bol hojne využívaný ako prísada do stavebných materiálov pre vyhotovenie

termoizolačných panelov, prekladov, stropníc a podhľadov, ako bezpečnostný protipožiarny

prvok pri izoláciách, fasádnych obkladoch v exteriéri aj interiéri, v rozvodoch

elektroinštalácie, potrubiach, vzduchotechnike a najmä v kombinácii s cementom na výrobu

azbestocementových strešných krytín ( najviac rozšírené sú šablóny Eternit).

Práve fyzikálne vlastnosti mikrovlákien azbestu, ich pevnosť a odolnosť, spojená s ich tvarom

ihlice, predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie. Aj keď stavebný materiál s obsahom

azbestu sám osebe nepredstavuje zásadné nebezpečenstvo, ku riziku dochádza pri degradácii

materiálov, spôsobenej poveternostnými vplyvmi a časovou expozíciou a tiež pri neodbornej

manipulácii, likvidácii a uskladnení. To môže vyvolať uvoľnenie mikrovlákien z pôvodnej

štruktúry do okolitého prostredia a vystavenie osôb ich negatívnemu pôsobeniu na zdravotný

stav. Mikrovlákna azbestu sú jedným z najčastejších pôvodcov karcinómu pľúc. Ich

vdýchnutie môže taktiež spôsobiť fibrózu pľúc – azbestózu, či patologické zmeny pohrudnice

a pobrušnice.

Naša spoločnosť je vlastníkom „oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov

obsahujúcich azbest zo stavieb“, taktiež „osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie

v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi“. V spojení s dlhoročnými praktickými

skúsenosťami našich zamestnancov v oblasti zaobchádzania so stavebnými materiálmi

obsahujúcimi azbest, Vám vieme garantovať plne legálnu, profesionálnu demontáž, odvoz

a likvidáciu týchto stavebných materiálov.

Likvidácia azbestu zahŕňa

-vypracovanie potrebnej dokumentácie pre RUVZ k vydaniu povolenia na demontáž

-správne poplatky

-vytvorenie kontrolného pásma

-stabilizácia azbestových materiálov – penetračný náter

-demontáž a likvidácia azbestových materiálov odborne vyškolených personálom

-zabalenie do hermeticky uzavretých PE vriec s nápisom NEBEZPECNY ODPAD

-dekontácia prostredia

-preprava zabaleného azbestového odpadu na skládku nebezpečného odpadu šoférmi

s platným osvedčením ADR

-odovzdanie dokumentácie po úhrade faktúry

strechy_lak

Na zlepšenie skúseností s prehliadaním webu používame vlastné alebo tretie strany cookie. Ak budete pokračovať v prehliadaní, myslíme si, že akceptujete ich použitie.  Akceptujem